CHURCH & DWIGHT EL-I KLIENTIDE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Church & Dwight UK Limited (Church & Dwight”, “meie” või “meie”) on kehtestanud selle privaatsuspoliitika, mis kirjeldab, millist tüüpi isikuandmeid me teie kohta veebis (selle veebisaidi või rakenduse kaudu) ja võrguväliselt kogume, kuidas ning millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid kasutame, kellega neid jagame, kui kaua me neid säilitame ning millised on teile valikud ja õigused seoses teie isikuandmete kasutamisega.

Kohaldatava andmekaitseseaduse tähenduses on käesoleva kliendi privaatsuspoliitika alusel vastutav andmetöötleja Church & Dwight.

Teave, mida me teie kohta kogume

Selle veebisaidi kasutamisel võime küpsiste abil teilt automaatselt teavet koguda. Kuivõrd see veebisait kasutab küpsiseid, vaadake küpsiste kasutamise kohta lisateabe saamiseks meie küpsiste bännerit 12 või küpsiste teatise lehte.

Lisaks kogume, salvestame ja kasutame teie isikuandmeid, kui esitate need meile, nt ostu sooritamise ajal, kui registreerute meie uudiskirja või muude turundusteadete saamiseks, kui registreerute meie veebikupongiprogrammi kasutajaks. , kui võtate meiega ühendust küsimuse, taotluse, kommentaari või kaebusega, kui osalete konkursil või reklaamikampaanias või kui täidate küsitluse (nii võrgus kui ka väljaspool seda). Isikuandmete tüübid, mida võime teie kohta saada, hõlmavad järgmist:

Kontaktandmed (näiteks teie nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja sünnikuupäev);

makseteave (nt teie maksekaardi number ja aegumiskuupäev);

Asukoht ja geograafiline teave, kui kasutate meie mobiilisaiti või -rakendust ja olete asukohateenused sisse lülitanud;

Teave, mida võite meile esitada meie toodete kohta esitatud nõude või kaebuse korral, sealhulgas tervisega seotud andmed; ja

Muu sisu, mida võite esitada (nt ülevaated, küsitluse vastused, vastused küsimustele ja kommentaarid).

Anname teile teada, milline teave on kohustuslik või valikuline (vormil, millel teie andmeid kogume, või vajaduse korral suuliselt). Nõutud teabe esitamata jätmine võib takistada meil teile vastamast või teile soovitud toote või teenuse pakkumist.

Kui sooritate sellel saidil ostu, koostame ja säilitame ka teie tellimuste, ostuajaloo ning ostukäitumise ja -eelistuste kohta andmed, mis põhinevad teie ostu(te)ga seotud teabel.

Selle saidi või rakenduse kaudu kogutud isikuandmeid võidakse kombineerida ja säilitada isikuandmetega, mida kogume teilt võrguühenduseta või kolmandatelt isikutelt allpool kirjeldatud eesmärkidel.

Kuidas me teie teavet kasutame

Tavaliselt kasutame teie kohta kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

konto loomiseks ja haldamiseks;

hallata teie tellimusi, tarneid ja arveid ning töödelda teie makseid;

teavitada teid konkurssidest ja reklaamiüritustest, hallata teie osalemist sellistel võistlustel ja üritustel ning teavitada teid juhul, kui olete mõne sellise konkursi või sündmuse võitja;

korraldada küsitlusi, küsitlusi ja tarbijateste;

meie lojaalsusprogrammide haldamiseks ja teiega suhtlemiseks;)

kui otsustate, saata teile meie uudiskirja või muud turundus- või reklaamteadet;

kohandada meie reklaame ja pakkumisi vastavalt teie huvidele teie tellimuste, ostuajaloo ning ostukäitumise ja -eelistuste põhjal;

vastata teie küsimustele, taotlustele või kommentaaridele;

meie toodete ja teenustega seotud nõuete või kaebuste käsitlemiseks ning meie juriidiliste nõuete jõustamiseks;

teiega meeldetuletuste ja uuenduste edastamiseks;

raamatupidamise, auditi ja muude sisemiste funktsioonide täitmiseks;

statistika ja uurimistöö eesmärgil; ja

täita oma juriidilisi kohustusi, sealhulgas kohustust jälgida meie toodete ohutust ja teatada kõigist probleemidest, samuti mis tahes säilitamis- või avaldamiskohustusest, mis meil võib olla kohtumenetluste ootuses või kontekstis.

Kasutame teie isikuandmeid nendel eesmärkidel ühel järgmistest põhjustest: kui oleme saanud teie nõusoleku või kui see on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaliseks olete, või meetmete võtmiseks teie taotlus enne meiega lepingu sõlmimist, kui see on vajalik meile kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks või kui meil on selleks õigustatud huvi (sealhulgas õigustatud huvi juriidiliste nõuete töötlemiseks ja jõustamiseks, ja turundustegevuste, andmestatistika, turu- ja tarbija-uuringute ja muude analüüside, samuti dokumentide auditite ja otsingute tegemine, nt vastusena kohtuvaidluste kinnipidamise või kohtueelse uurimise taotlustele).

Turundus

Võime kasutada teie elektroonilisi kontaktandmeid või lubada oma kaubamärkidel kasutada teie elektroonilisi kontaktandmeid, et saata teile Church & Dwighti ja/või meie https://www.churchdwight.co.uk/ kohta reklaammeile või tekstisõnumeid. kaubamärgid. Kui olete nõustunud nende e-kirjade/tekstisõnumite vastuvõtmisega või, vastavalt olukorrale, kui te pole sellest loobunud. Saate meilt või meie kaubamärkidelt meili-/tekstisõnumite saamisest igal ajal loobuda, järgides juhiseid, mis sisalduvad kõigis e-kirjades/tekstisuhtlustes, või võttes meiega ühendust, nagu on kirjeldatud allolevas jaotises Kuidas meiega ühendust võtta.

Kellega me teie teavet jagame

Teie isikuandmeid töötlevad Church & Dwighti volitatud töötajad ainult teadmisvajaduse alusel, sealhulgas Church & Dwighti kliendisuhete, turunduse, rahanduse, raamatupidamise, juriidiliste, IT- ja regulatiivsete või vastavusteenuste teenused.

Me ei rendi, müü ega vaheta teie isikuandmeid ühegi kolmanda osapoolega nende turunduseesmärkidel. Siiski jagame teie isikuandmeid järgmistega:

teised kontserni ettevõtted ülalkirjeldatud eesmärkidel; ja

meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kes osutavad meie nimel ja meie juhiste alusel konkreetseid ettevõtte tugiteenuseid. Nende teenuste osutamine võib hõlmata piiratud juurdepääsu teie isikuandmetele. Nõuame, et need ettevõtted kasutaksid isikuandmeid ainult lepinguliste teenuste osutamiseks ja keelustame neil edastada teavet teisele osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepinguliste teenuste osutamiseks. Selliste äritugiteenuste näidete hulka kuuluvad kupongide täitmine, e-kirjade saatmine, konkursside ja reklaamide läbiviimine ja haldamine, uuringute läbiviimine, kliendisuhete haldamine ja meie saidil tehtud ostude korral kaardimaksete töötlemine ja/või tellimuste saatmine või täitmine.

Avaldame teie isikuandmeid teistele osapooltele ainult teie nõusolekul, välja arvatud juhul, kui meil on selleks kohustus või õigus seda teha seaduse, määruse, kohtuprotsessi või valitsuse täitmisele pööratava taotluse alusel. Eelkõige võime avaldada teie isikuandmeid reguleerivatele asutustele, et täita oma aruandluskohustust, ja kohtuvaidluste vastaspooltele või valitsusasutustele kooskõlas kohaldatava õigusega.

Samuti jätame endale õiguse edastada teie kohta omavaid isikuandmeid, kui müüme või võõrandame kogu oma ettevõtte või vara või osa sellest (sealhulgas saneerimise, lõpetamise või likvideerimise korral). Isikuandmete saajal võivad pärast selliseid toiminguid olla privaatsuspoliitikad, mis erinevad käesolevas poliitikas sisalduvatest.

Andmeedastused

Teatud ülalnimetatud adressaatidest asuvad mujal kui riigis, kus andmed algselt koguti, sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu. Eelkõige võime edastada teie isikuandmeid teistele kontserni ettevõtetele, sealhulgas meie emaettevõttele USA-s ja sõsarettevõtetele Austraalias, Kanadas, Brasiilias, Hiinas ja Mehhikos, et hallata globaalselt kontsernisiseseid kliendifunktsioone. Meie grupi ettevõtete nõuetekohaselt volitatud töötajatel on sel eesmärgil juurdepääs kõigile teie andmetele ainult teadmisvajaduse alusel. Lisaks, kui võtate meie toodete osas ühendust meie tarbijasuhete osakonnaga, edastame teie isikuandmed meie USA teenusepakkujale, kes pakub meie nimel tarbijasuhete haldusteenuseid. Sellel teenusepakkujal on sel eesmärgil juurdepääs ainult teie kontaktandmetele ja kaebuste või päringutega seotud andmetele. Euroopa Komisjon ei ole tunnistanud ülalnimetatud riikide (v.a Kanada) seadusi piisaval andmekaitse tasemeks. Church & Dwight sõlmisid sellise taseme tagamiseks andmeedastuslepingud, mis sisaldavad Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi. Nende lepingute koopia saamiseks võite meiega ühendust võtta, nagu on kirjeldatud allolevas jaotises Kuidas meiega ühendust võtta. Prantsusmaal andis andmete edastamise loa CNIL (otsused nr DF-2017-2358 ja DF-2017-2359).

Kuidas me teie teavet kaitseme

Säilitame administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, juurdepääsu, volitamata avaldamise või juurdepääsu eest. Teenusepakkujad, kellel võib olla juurdepääs teie isikuandmetele meie nimel teenuste osutamiseks, on lepingu alusel kohustatud hoidma selliseid isikuandmeid konfidentsiaalsena ja tagama piisavad andmeturbemeetmed.

Kui kaua me teie teavet säilitame

Tavaliselt säilitame teie isikuandmeid oma suhte kestuse jooksul, millele lisandub mõistlik ajavahemik, et saaksime regulaarselt blokeerida/kustutada või võtta arvesse kohaldatavat aegumistähtaega või kui seda nõuab kohustuslik kohaldatav seadus. Teie isikuandmeid võidakse säilitada lühemat või pikemat aega sõltuvalt teie andmete kogumise eesmärkidest.

Lapsed

Meie sait või rakendus on mõeldud üle 18-aastastele külastajatele. Me ei sihi oma saiti/rakendust alla 13-aastaste laste huvitamiseks ega kogu alla kolmeteistaastastelt lastelt teadlikult isikuandmeid.

Teie õigused

Vastavalt kohaldatavale andmekaitseseadusele on teil õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist. Samuti on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada sellisele töötlemisele vastuväiteid, kui see on kohaldatava õigusega lubatud. Kui olete andnud nõusoleku, et me kasutame oma isikuandmeid, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tulevikus ja põhjuseid esitamata tagasi võtta. Vajadusel on teil õigus saada isikuandmeid, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti võite määratleda viisid, kuidas teie isikuandmeid pärast teie surma töödeldakse, kui see on kohaldatava õigusega lubatud. Kui soovite neid õigusi kasutada, klõpsake siin https://privacyportal-webform. Samuti võite esitada kaebuse andmekaitseasutusele.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie sait või rakendus võib sisaldada linke veebisaitidele, mida haldavad ja hooldavad kolmandad osapooled, sealhulgas meie tooteid müüvate veebijaemüüjate omad. Nende kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitikad võivad sellest poliitikast erineda ja me ei vastuta teabe kogumise tavade ega kolmandate osapoolte saitide sisu eest, millele me linkime. Sellistele lingitud saitidele pääsete juurde omal vastutusel ja peaksite lugema iga lingitud saidi privaatsuspoliitikat enne oma isikut tuvastava teabe jagamist sellel saidil.

Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Kui värskendame või muudame selle poliitika tingimusi, postitame muudatused sellel saidil saadaolevasse muudetud privaatsuspoliitikasse.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kui soovite oma õigusi kasutada, võite meiega ühendust võtta aadressil:

Church & Dwight UK Limited, Wear Bay Road, Folkestone, Kent, CT19 6PG, UK, Tähelepanu: Tarbijasuhted või e-posti aadress: privacychd@churchdwight.com